Contact Us

Renren Inc. Beijing Headquarter
5/F, North Wing 18 Jiuxianqiao Middle Road,
Chaoyang District, Beijing
Tel:  (86 10) 84481818
Fax:  (86 10) 51085666
Renren Inc. Shanghai Office
328 Hunan Road, Xuhui District, Shanghai, PRC
Tel:  (86 21) 60511155
Fax:  (86 21) 60511155
Renren Inc. Guangzhou Office Room A4001, China Shine Plaza, Linhexi Rd, Tianhe District, Guangzhou
Tel:  (86 20) 85250956
Fax:  (86 20) 85200550
Advertising Service
Beijing Headquarter
Tel: (86 10) 84481818
E-mail: ad_beijing@renren-inc.com

Shanghai Office
Tel: (86 21) 52581060
E-mail: ad_shanghai@renren-inc.com

Guangzhou Office
Tel: (86 20) 85250956
E-mail: ad_guangzhou@renren-inc.com

Marketing Cooperation
Tel: (86 10) 84481818  
E-mail: marketing_coop@renren-inc.com

Open Platform 
Tel: (86 10) 84481818  
E-mail: platform@renren-inc.com 

Customer Service 
Renren.com 
(86) 4000803580
Renren Fenqi
(86) 4009105151
Renren Licai
(86) 4008151818

Investors Relations 
Tel: (86 10) 84481818 
E-mail: ir@renren-inc.com